Skip to content

Historia och identitet

Lär känna din historia
Den här utbildningen ger dig en väldigt bra grund att stå på om du vill arbeta inom ett yrke där historia, kultur och människor spelar en central roll. Du kan till exempel vidareutbilda dig till arkeolog, historiker, forskare eller psykolog. Dina kunskaper gör dig attraktiv för museer och arbetsplatser med en kulturell inriktning, men också till exempel turistsektorn och skolan. Historia och identitet är en allmänbildande profil som ger dig en bra grund för fortsatta studier på högskolor och universitet, särskilt humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

En djupare förståelse
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen behöver du vara intresserad av människans förståelse för sin egen identitet. Genom studier i historia och sambanden mellan dåtid och nutid lär du dig att analysera och dra slutsatser om historiska skeenden – och framtiden. Människans skapande och tänkande är en central del av utbildningen, liksom språket. Genom undervisningen lär du dig att hantera stora textmängder, att kritiskt granska källor och att argumentera för dina åsikter. Du utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt till såväl historiska dokument som olika former av historieskrivning. Du tränar upp din färdighet i att ta initiativ i diskussioner, och du blir bra på att redovisa din kunskap inom olika ämnesområden, både muntligt och skriftligt. Dessutom ökar du din förståelse för människan och hennes plats i världen och historien.

Utbildningens innehåll
Utbildningen utgår ofta från skildringar och berättelser i film- eller bokform för att skapa en levande bild av människors liv i olika kulturer, samhällen och historiska epoker. Undervisningen är bred, men har sin tyngdpunkt i historia, sociologi, filosofi, språk, konst och kultur. Kurserna Historia, Samtida kulturuttryck och Kultur- och idéhistoria ger kunskap som hjälper dig att se vår historia i ett större perspektiv. För att du ska utveckla egna åsikter och kunna debattera kulturfrågor får du också tidigt läsa kurser som rör populär- och mångkultur, censur och yttrandefrihet.

Den teoretiska undervisningen blandas med studiebesök på platser av historiskt och kulturellt intresse. Varje år gör årskurs 3 en resa till Berlin. Ett återkommande inslag är också möten med människor som har historia och kultur som yrke, allt från historiker till konstnärer och kulturpolitiker. Genom projektarbeten tillsammans med andra elever övar du också upp din samarbetsförmåga.

Kurser i utbildningen
Engelska 5 och 6 200 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p
Filosofi 1 och 2 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b och 2b-kultur 200 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p
Kultur- och idéhistoria 100 p
Litteratur 100 p
Matematik 1b 100 p
Moderna språk 200 p
Människans språk 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Psykologi 1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samtida kulturuttryck 100 p
Sociologi 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Ungdomskulturer 100 p

Viktig information
Historia och identitet är en profil inom den nationella inriktningen Kultur på Humanistiska programmet. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.